Материалууд

Урьд өмнө яригдаж хэвшээгдээгүй менежментийн ойлголтын талаар буюу тэр дундаа бүтээгдэхүүний хөгжил, бизнес загвар ба процесс, хэмнэлттэй үйлдвэрлэл зэрэг сэдвийн талаар богино хэмжээний видео материалууд, бодит аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой кейс ба сургалтын матералуудыг энэ хэсгээс олж үзэх бололцоотой.

 

Advertisements