Мэндчилгээ

Танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье!

Хувийн хэвшлийн хөгжлийн асуудлаар 20 гаруй жил ажиллахад салбарт хэд хэдэн орхигдуулсан асуудлууд бий болох нь ажиглагдсан. Хэрэв том бизнесүүд нь тогтмол нийгмийн анхаарлын төвд байж, томоохон үйл явдал болоход тэдгээрийг өргөнөөр урьж оролцуулдаг бол жижиг бизнесүүдийг энэ тал дээр тогтмол умартаж орхигдуулдаг. Тэд нараас ямар нэгэн татвар, төлбөр авах хэрэгтэй болохоор л санана уу гэхээс бусдаар бол жижиг бизнесуудыг харж хандах газар бараг л ховор талдаа.

Хэдийгээр жижиг дунд бизнесүүдийг төлөөлөх холбоо нийгэмлэгүүд олон байдаг боловч тэдгээр нь ихэвчлэн төлбөртэй. Төлбөр нь тасалдвал үйл ажиллагаа нь доголдож, үүнийн улмаас жижиг бизнесүүдэд өөрсдийгөө илэрхийлж асуудлаа албан бусаар чөлөөтэй ярьж, бусадтай хуваалцах тогтмол үйл ажиллагаатай газар бас л хомс.

Монголын жижиг бизнест өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тулгарч буй саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд тус нэмэр болох мэдлэг, мэдээллийн тогтвортой ажиллагаа бүхий эх үүсвэр байдаггүй. Жижиг бизнесуудэд зориулагдсан сургалтууд нь төлбөр авах гэсэн л бизнес ихэвчлэн байхаас бодитоор тус дэм болохуйц мэдээлэл төдийлэн олгогддоггүй. Тэр дундаа бизнесийг чадварлаг авч явахад нэмэр болох, байгууллагыг удирдан зохион байгуулах ур чадварыг хөгжүүлэхэд нэмэр болохуйц нарийн мэргэжлийн мэдээлэл бүр л хомс.

Уг вэбсайт нь дээрх асуудлыг шийдвэрлэхэд тус нэмэр болох зорилгоор байгуулагдсан. Энэ зорилгоор жижиг дунд бизнесүүдэд тулгарч буй асуудлаа шийдвэрлэхэд тус нэмэр болох нарийн мэргэжлийн ба менежментийн чиглэлийн мэдээллийг үнэ төлбөргүй нийтэд түгээх, холбогдох онолын ойлголтуудыг дэлгэрүүлэх төдийгүй уг вэбсайт нь эдгээр асуудлыг өргөнөөр хэлэлцүүлэх боломжийг олгох, бизнес эрхлэгч ба сонирхогчид хоорондоо туршлага хуваалцах, бусдаас суралцах боломжийг олгох зориулалттай олон нийтэд нээлттэй эх үүсвэр болох юм.

Вэбсайтын мэдээлэл нь менежментийн арга барилд суралцахад тустай, уншихад сонирхолтой байхаас гадна нарийн мэргэжлийн байна гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Мэдээлэл нь бизнес эрхлэгчид, менежерууд, оюутнууд болон менежментийн асуудлыг сонирхдог хүн бүрт зориулсан болно.

“Мэдлэг ухаан бусдаас эхтэй мэргэн ухаан өөрөөс эхтэй” гэдэг. Бид уг вэбсайтад бусдаас суралцаж болох мэдлэгийг агуулах бол харин та өөрөө тууштай манай гишүүн байж тогтмол суралцаж мэргэн ухаанаа гаргаарай.

Таны ажил үйлс өөдрөг байх болтугай!